Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat)

 

Tartalom

1. SZOLGÁLTATÓ

2. MEGRENDELŐ

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA

4. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

5. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

5.1. 3D szkennelés

5.2. 3D nyomtatás

5.3. Megrendelhető szolgáltatás-formák

6. MEGRENDELÉS MENETE

6.1. Árajánlat

6.2. A megrendelés visszaigazolása

6.3. Átadandó anyagok

6.4. A teljesítés helye és ideje

7. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE

8. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG, SZERZŐI JOGOK

8.1. Adatkezelés, adatbiztonság

8.2. Szerzői jogok

8.3. Szkennelés eredményeként létrejött digitális tartalom

8.4. Titoktartási nyilatkozat

9. GARANCIA, PANASZKEZELÉS

10. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

11. JOGVITÁK, KÁRTÉRÍTÉS KÖTBÉR

11.1. Megrendelői szerződésszegés

11.2. Printer Farm Kft. szerződésszegése

11.3. Vis Maior

12. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI MÓDOK

13. JOGSZABÁLYOK

14. FELÜGYELETI SZERVEK

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) külön kikötés nélkül, az 1. pontban megjelölt szolgáltatóval kötött szerződés részét képezik, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XV. Fejezet 6:77. § (1) bekezdésére. A jogszabályhely szerint „Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.”Jelen ÁSZF-től történő esetleges eltérés kizárólag írásos formában, külön megállapodás esetén történhet. Megrendelő a megrendelés aláírásával és megküldésével ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, azt elfogadta, nem tekinti tisztességtelennek, vagy számára bármilyen szempontból hátrányosnak, illetve az ÁSZF-et mellékletként átvette.

Jelen ÁSZF 2021. január 01.-től visszavonásig érvényes.

1. SZOLGÁLTATÓ

Név: Printer Farm Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.

Stúdió: 1123 Budapest, Alkotás utca 7/a. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 01- 10-048806  

Adószám: 25772283-2-13

Közösségi adószám: HU25772283

Számlavezető: OTP Bank

Bankszámla: 11712059-21452127

EUR IBAN: HU29117631272708588000000000

GBP IBAN: HU93117631272708604900000000

HUF IBAN: HU32117120592145212700000000

BIC/SWIFT: OTPVHUHB

továbbiakban Szolgáltató.

2. MEGRENDELŐ

Megrendelő az a Természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki/amely igénybe veszi a szolgáltatást.

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA

A Szolgáltató technológiai szolgáltatást nyújt megrendelői részére. E körben, annak érdekében, hogy a Szolgáltató lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre. A Szolgáltató szolgáltatásait az ÁSZF alapján biztosítja. Az ÁSZF a nyújtott 3D modellezési, 3D szkennelési, 3D nyomtatási és ezekhez tartozó 3D grafikai szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános rendelkezéseket, illetve külön szerződés eltérő rendelkezésének hiányában, a szolgáltatás igénybevétele során, a Megrendelő és a Szolgáltató (a továbbiakban: Felek) között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő személyre (a továbbiakban: Megrendelő-re).

4. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti 3D modellezés illetve szkennelés útján előállítható digitális fájl, tartalom és/vagy 3D nyomtatás révén előállítható tárgy (eszköz, prototípus, öntési forma, stb.) képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szolgáltató nem vizsgálja a 3D szkennelés és/vagy nyomtatás tárgyát tartalmilag, de technológiai szempontból igen, ezért tartalmáért általános gondosság szerinti felelőssége van (lásd 7. pont). A szerződés tárgya a Megrendelő által jelen ÁSZF alapján – megrendelőlapon vagy más módon megrendelt, és a Szolgáltató által visszaigazolt termék(ek) elkészítése képezi.

5. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

5.1. 3D modellezés / 3D grafikai szolgáltatások

3D modellezés alatt tárgyak, emberek, élőlények 3D megrajzolását és/vagy tervezését értjük, kézi rajz, fénykép vagy leírás alapján. Textúrázva vagy textúra nélkül. A modellezés eredményeként létrejövő digitális (.stl formátumú)1 állomány a szolgáltatás tárgya. 3D grafikai szolgáltatások alatt a 3D modellezési, renderelési és egyéb a Felek között megállapodott feladatokat értünk.

5.2. 3D szkennelés

3D szkennelés alatt tárgyak, emberek digitalizálását értjük kézi 3D szkenner használatával, beleértve a textúra nélküli lézer- és textúrázott fotószkennelést is. A szkennelés eredményeként létrejövő digitális (.stl formátumú)1 állomány a szolgáltatás tárgya. A szkennelendő tárgy alkalmanként különböző előkészítést igényelhet. Ez csillogó tárgyak esetében krétaspray, nagy tárgyak esetében markerek használatát teszi szükségessé. Ezek a szkennelést követően a tárgyról nyom- és maradék nélkül eltávolíthatóak. A szkennelés végeztével az stl fájl előállításához grafikai utómunkára lehet szükség, továbbá a szkennelés előkészítésekor használt segédanyagok eltávolítása is a szkennelési szolgáltatás részét képzi. A Megrendelő elzárkózhat a segédanyagok használatától, de az ebből adódó problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelő felelőssége a megrendelőben a tárgy lézer- vagy vaku érzékenységére a Szolgáltató figyelmét felhívni, ennek hiányában az ebből adódó mindennemű felelősség Megrendelőt terheli

5.3. 3D nyomtatás

3D nyomtatás alatt tárgyak fáljból2 történő nyomtatását értjük. A rendelkezésre álló anyagokból a Szolgáltató tájékoztatása alapján a Megrendelő szabadon választhat. Megrendelőnek lehetősége van 3D modellezés-, 3D szkennelés-, vagy a saját maga által előállított fájl alapján a 3D nyomtatást megrendelni, ebben az utóbbi esetben a Szolgáltató a fájlt technikai szempontból megvizsgálja és ennek eredménye után azt vagy elfogadja, vagy javításra visszaküldi, vagy a Megrendelő kérésére – külön díjazás ellenében – kijavítja. A nyomtatás minőségére a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában javaslatot tesz, amennyiben ezt a Megrendelő nem fogadja és más minőséget választ, az ebből adódó minőségi és minden egyéb felelősség is Megrendelőt terheli.

5.4. Megrendelhető szolgáltatás-formák

A. Szkennelés

A1. Szkennelés lézeres technológiával

Tárgyak, emberek szkennelése textúra (színek) nélkül, mobil kézi 3D lézerszkenner segítségével 5.2 pont szerint.3

A2. Szkennelés strukturált fény technológiával

Tárgyak, emberek szkennelése textúrával (színek), mobil kézi vagy asztali 3D fotószkenner segítségével 5.2 pont szerint.3

A3. Szkennelés fotógrametriás technológiával

Tárgyak, emberek szkennelése textúrával (színek), 3D fotógrametriás szkenner segítségével 5.2 pont szerint.3

B. Nyomtatás

B1. Viasz nyomtatás (Vax)

Tárgyak, emberek 3D nyomtatása viaszból hozott vagy modellezés vagy szkennelés után kapott fájlból2 5.3 pont szerint. A kinyomtatott viaszmodell egyszínű (kék), a szín nem válaszható. A 3D viasznyomtató által előállított modell viaszveszejtéses öntéshez (nem része a szolgáltatásnak) használható. Legnagyobb nyomtatási méret 15 cm x 15 cm x 10 cm (hosszúság, szélesség, magasság). 4

B2. Poros nyomtatás (CJP)

Tárgyak, emberek 3D nyomtatása kompozit porból hozott vagy modellezés vagy szkennelés után kapott fájlból2 5.3 pont szerint. A kinyomtatott modell színét, színeit a textúrát tartalmazó fájl határozza meg. A 3D nyomtató által előállított modell már végfelhasználásra alkalmas. Legnagyobb nyomtatási méret 38 cm x 25 cm x 20 cm (hosszúság, szélesség, magasság). 4

B3. Szál nyomtatás (FDM)

Tárgyak, emberek 3D nyomtatása hozott vagy modellezés vagy szkennelés után kapott fájl2 alapján ABS, PLA vagy egyéb a Megrendelő igényei szerinti szál felhasználásával 5.3 pont szerint. A kinyomtatott modell egy- vagy kétszínű lehet. A szín a megrendeléskor rendelkezésre álló készletből válaszható. A 3D nyomtató által előállított modell már végfelhasználásra alkalmas. Legnagyobb nyomtatási méret 28,5 cm x 27,0 cm x 23,0 cm (hosszúság, szélesség, magasság). 4,7

B4. Photopolimer nyomtatás (DLP/SLA)

Tárgyak, emberek 3D nyomtatása hozott vagy modellezés vagy szkennelés révén kapott fájlból2 a Megrendelő igényei szerinti photopolimerből 5.3 pont szerint. A kinyomtatott modell egyszínű lehet a választott anyag tulajdonságának megfelelően. A tulajdonság a megrendeléskor rendelkezésre álló készletből válaszható. A 3D nyomtató által előállított modell már végfelhasználásra alkalmas, vagy besüthető, vagy anyagveszejtéses öntéshez használható. Legnagyobb nyomtatási méret 14 cm x 10 cm x 15 cm (hosszúság, szélesség, magasság). 4,7

C. Komplex szolgáltatás

A Szolgáltató által végzett modellezés (5.1 pont) és/vagy 3D szkennelés (5.2 pont) és ezek eredményeként kapott fájl alapján 3D modell nyomtatása (5.3 pont) a Megrendelő igénye szerint.

6. MEGRENDELÉS MENETE

6.1. Árajánlat

A szerződés tárgyát képező, a Szolgáltató által leszállítandó termék paramétereit a Megrendelő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (Árajánlatkérő 1.sz. melléklet) vagy levélben juttatja el Szolgáltatóhoz.

Az árajánlatkérésnek mindenképp tartalmaznia kell:

– árajánlatkérő nevét, elérhetőségét (e-mail és telefonszámát),
– a megrendelni kívánt 3D szolgáltatás leírását,
– szkennelés esetén a szkennelendő tárgy befoglaló méreteit, a szkennelés helyét,
– lehetőség szerint fényképe(ke)t a tárgyról,
– nyomtatás esetén a tárgyról készült fájlt2,
– modellezés esetén a tárgy leírását stb.

Ezek hiánya nem teszi lehetővé pontos árajánlat készítését. A fenti adatok alapján a Szolgáltató írásban elkészíti az árajánlatot. Szerződésszerű megrendelésnek a Szolgáltató az általa készített árajánlat alapján csak és kizárólag levélben, e-mailen5, vagy a cég telephelyén (fióktelepén) személyesen, írásos formában leadott, saját nevében vagy meghatalmazott útján történt aláírással, jogi személy esetében aláírásra jogosulttól származó aláírással ellátott megrendelőlapokat tekinti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megrendelt szolgáltatásról a teljesítés időtartama alatt bármikor kiderül, hogy a 8.2 pont alatt részletezett vagy egyéb fel nem sorolt jogszabályba vagy etikai szabályokba ütközik, akkor minden következmény nélkül elálljon a szolgáltatás teljesítésétől.

6.2. A megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a 6.1. pontban meghatározottaknak megfelelően kiállított megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül, de maximum 4 munkanapon belül írásban elsősorban e-mailen visszaigazolja. Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

6.3. Átadandó anyagok

A. 3D nyomtatási szolgáltatás esetén

Megrendelő a megrendelőlapon megjelölt és a visszaigazolásban megerősített határidőben, helyen és formában köteles a nyomtatáshoz a fájlt, digitális tartalmat Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Szolgáltató csak a rendelkezésére bocsátott megfelelő minőségű anyag nyomtatására vállal felelősséget. A Szolgáltató minőségileg megvizsgálja az átadott digitális tartalmat olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára az anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül. Szükség esetén, amennyiben a Szolgáltató képes rá és rendelkezik kapacitással a kívánt javításokat – a Megrendelő kérésre és költségére – elvégzi. Amennyiben a szerződés az átadandó anyag minőségi hibája okán ellehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a Szolgáltatóra a 11.2 pontban részletezett szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.

B. 3D szkennelési szolgáltatás esetén

Megrendelő a megrendelőlapon megjelölt és a visszaigazolásban megerősített időpontban, helyen és formában köteles a szkennelendő tárgyat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Megrendelő felelőssége, amennyiben a szkenneléshez harmadik féltől engedély szükséges, ennek írásos formában történő biztosítása az adott időpontra. Abban az esetben, ha a szkennelésre valamely okból külső helyszínen kerül sor, a Megrendelő kötelessége a megrendelőlapon meghatározott egyéb feltételek (pl. 220 V-os elektromos csatlakozás stb.) biztosítása. Szolgáltató csak a rendelkezésére bocsátott megfelelő minőségű anyag szkennelésére vállal felelősséget. A Megrendelő felelőssége a szkennelendő tárgy lézer-, vaku-, esetleg egyéb érzékenységre a Szolgáltató figyelmét felhívni a szkennelés megkezdése előtt, ennek elmulasztása esetén mindennemű kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az csak a Megrendelőt terheli.

C. 3D modellezési szolgáltatás esetén

Megrendelő a megrendelőlapon megjelölt és a visszaigazolásban megerősített időpontban, helyen és formában köteles a 3D modellezéshez minden olyan anyagot, rajzot képet, videót, leírást stb. a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani ami az elvégzendő modellezési feladat ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges. Megrendelő felelőssége, amennyiben a modellezéshez harmadik féltől engedély szükséges, ennek írásos formában történő biztosítása az adott időpontra.

6.4. A teljesítés helye és ideje

A Szolgáltató az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik. A teljesítés helye – eltérő megállapodás hiányában – a Szolgáltató székhelye, ahonnan a Megrendelő saját költségén jogosult a terméket elszállítani, a cég által átadott szállítólevél, vagy tételes számla ellenében. A Megrendelőnek joga van más átvételi helyet és szállítási formát (posta, futárszolgálat) meghatározni, de az ezzel járó költségek és szállítási felelősség teljes mértékben őt terhelik. A Szolgáltató nettó 100.000,- Ft, azaz százezer forint számlaérték felett Budapest közigazgatási határán belül a megrendelt termékeket 24 órán belül díjmentesen kiszállítja egy megadott címre.

7. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE

Felek 3. és 4. pontban meghatározott szolgáltatás minőségét az árajánlat alapján a megrendelőben határozzák meg. Szkennelés esetén a felbontás részletességét értjük ezalatt, nyomtatás esetén pedig a nyomtatás típusát (def, rev, fast), a nyomtatási rétegvastagságot értjük. A Szolgáltató javaslato(ka)t tesz az árajánlatban a minőségre. A Megrendelőnek joga van a javaslattól eltérő minőségben megrendelni a szolgáltatást, de az ebből eredő hibákért a Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal.

8. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG, SZERZŐI JOGOK

8.1. Adatkezelés, adatbiztonság

A Szolgáltató a Megrendelőtől kapott fájlokat titkosan kezeli, azt harmadik félnek nem adja át kivéve, ha ez a szerződés teljesítésének része vagy hatóságok, bíróságok előtti vita esetén szükséges átadni. A kapott fájlokat – eltérő megállapodás hiányában – a szolgáltatásért kiállított számla kiegyenlítése /teljesítése után a Szolgáltató csak a Megrendelő kizárólagos kérésére rendszeréből visszaállíthatatlanul törli. A Megrendelő hozzájárul – eltérő megállapodás hiányában – ahhoz, hogy hozott tárgy szkennelése képen létrejött állományt, vagy a kinyomtatott modellt a Szolgáltató a továbbiakban referenciaként időbeli korlát nélkül ingyenesen felhasználhassa.

Szolgáltató a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy Szolgáltató elektronikus vagy egyéb írásos hírleveleket küldjön számára. Megrendelő bármikor jogosult írásos formában ezen jogosultságok visszavonására, továbbá az elektronikus hírlevélről való azonnali leiratkozás lehetősége biztosított minden egyes hírlevélben.

8.2. Szerzői jogok

A Szolgáltató nem vizsgálja a digitális tartalom, illetve tárgy szerzői jogi kérdéseit, valamint a tárgyat magát, azért semminemű felelősséget nem vállal. A Megrendelő szavatol azért, hogy a digitális tartalom vagy tárgy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti, annak digitalizálása ezáltal kiadása és terjesztése újbóli méretarányos előállítása nem sért személyiségi jogokat, valamint iparjogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. Továbbá azért is, hogy ezzel kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a szerző-, kiadói- vagy iparjogok gyakorlására, terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

Az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény és fentiek alapján a Megrendelő kijelenti, hogy a nyomtatandó tárgy tervei:

– a saját tulajdonát képezi és,
– nem esik szerzői jogi vagy iparjog védelem alá vagy,
– szerzői- vagy iparjogvédelem esetén saját szellemi termékéről van szó vagy,
– szerzői- vagy iparjogvédelem esetén rendelkezik a Szerzői-, Iparjogi jogosult engedélyével (szükség esetén erről másolatot ad át).

A fentiekért a Megrendelő mindennemű felelősséget vállal, ennek megszegése esetén harmadik fél részéről esetlegesen a Megbízott (Vállalkozó) felé irányuló bármely jogi, anyagi, erkölcsi stb. felelősség Megrendelőt terheli. A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

8.3. Szkennelés eredményeképp létrejött digitális tartalom

A létrejövő digitális tartalommal kapcsolatban az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF 3. és 4. pontjában leírt szerzői alkotást (vagy annak részét) a Megrendelő jogosult valamennyi ismert felhasználási módon időbeni korlátozás nélkül felhasználni:

– alkalom és példányszámbeli korlátozás nélkül többszörözni,
– a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón, alkalombeli korlátozás nélkül terjeszteni,
– bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül nyilvánossághoz közvetíteni,
– módosítani, feldolgozni, átdolgozni vagy összekapcsolás folyamán létrejött anyag részeként felhasználni.

A Megrendelő jogosult a termék felhasználására Magyarország területén és azon kívül is.

Megrendelő köteles Szolgáltatót minden esetben a termékkel kapcsolatban szerzőként feltüntetni6 kivéve, ha erről az alkalomra vonatkozó írásos lemondással rendelkezik.

8.4. Titoktartási nyilatkozat

A Szolgáltató harmadik fél részére– a Megrendelő ilyen értelmű nyilatkozata hiányában – nem ad ki információt az elvégzett szolgáltatásról kivéve a 8.1. pont első mondatában írtakat, azaz ez nem vonatkozik hatósági, bírósági ügyekre.

9. GARANCIA, PANASZKEZELÉS

3D modellezés és/vagy szkennelési szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a digitális állományt tartalmazó fájl átvételekor legalább „szúrópróba-szerűen”, majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen is köteles ellenőrizni a szolgáltatás minőségét. 3D nyomtatás esetén a Megrendelő átvételkor köteles a terméket ellenőrizni. Ha a Megrendelő a szolgáltatás minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb az átvételt követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Szolgáltatót. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás/termék átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szolgáltató által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatást, és a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Szolgáltatót legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik. A Felek megbízottjai a megrendelői minőségi kifogás a cég tudomására jutását követően 2 munkanapon belül egy közösen megbeszélt helyen és időben megvizsgálják a kifogásolt terméket, ahol közös jegyzőkönyvben rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket. Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét követően a megrendelői minőségi kifogás jogossága esetén, annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek. Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, az általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

10. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

A Szolgáltató a leszállított termék/szolgáltatás tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számla teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

A Szolgáltató nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése

előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

11. JOGVITÁK, KÁRTÉRÍTÉS KÖTBÉR

A Szolgáltató az esetleges vagyonjogi és egyéb vitáit békés rendezés útján kívánja megoldani, ennek sikertelensége esetén a Szolgáltató és szerződő partnere értékhatártól függően bármely jogvitája esetére a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

11.1. A Megrendelő szerződés szegése

A. Szkennelendő tárgy digitalizálási határidejének elmulasztása

A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Szolgáltató folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.

Szerződésszegést követ el a Megrendelő, ha nem a megrendelőben meghatározott határidőre és nem a 6.3.B. pont szerint biztosítja a tárgyat, amennyiben a Megrendelő elmulasztja ezt a határidőt a Szolgáltató választása szerint jogosult:

– a szerződést felmondani, s a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát (pl. kiszállási díj), vagy
– póthatáridőt meghatározni és az addig felmerülő költségeit felszámolni, melyet, ha Megrendelő
– nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

B. Átvételi kötelezettség elmulasztása

Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket a megrendelés visszaigazolásban szereplő naptári napon, a Szolgáltató nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni. Szolgáltató a terméket 5 napig tárolja az átvételi határidőt követően bérmentesen. Megrendelő tudomásul veszi, ha a megrendelt terméket a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult – az áru vételárán, illetve a szolgáltatás vállalkozói díján felül – az áru őrzésével, raktározásával kapcsolatosan felmerülő költségét, melynek mértéke 5.000,-Ft/nap, a Megrendelőre terhelni. Ha Megrendelő a megrendelt termék átvételével késedelembe esik, úgy köteles a vállalkozói díjon túlmenően, a késedelemmel érintett naponként az ötödik naptól kezdődően 400,-Ft/nap összeget, késedelmi kötbér jogcímén megfizetni.

Felek rögzítik továbbá, ha Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a Szolgáltató úgy tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő köteles az elállásával okozott kárt (elállási kötbér), illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeket megtéríteni.

Az elállási kötbér mértéke a Megrendelőben meghatározott szerződési összeg 50%-a.

C. Megrendelő fizetési késedelme

Ebben az esetben a 12. pont vonatkozó rendelkezései irányadóak.

11.2. Szolgáltató szerződésszegése

A. Szolgáltató teljesítési késedelme

Ha Szolgáltató a szerződés teljesítésével saját hibájából késedelembe esik, – azaz a szerződés tárgyát képező terméket

a szükséges feltételek fennállása ellenére a teljesítés helyén, a teljesítés helyeként meghatározott időpontban nem adja át, valamint a póthatáridőt sem tartja be a Megrendelő részére, úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért Szolgáltató számlakövetelésével szembeállítani. A késedelmi kötbér mértéke a megrendelőben meghatározott szerződési összeg 1%-a késedelemmel érintett naptári naponként. A késedelmes kötbér maximális összege a megrendelőben meghatározott szerződési összeg 50%-a.

B. Hibás teljesítés

3D nyomtatási és szkennelési szolgáltatásra irányuló szerződés esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. Mennyiségi, minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 9. pontban foglaltak az irányadóak. Nyomtatási és szkennelési szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 9. pontban foglaltak szerint megalapozott kifogás esetén, Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását, illetve a hibás termék kicserélését kérheti. Ha ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt.

A Szolgáltató megalapozott megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 5 munkanapon belül kijavítani, illetve kicserélni. Amennyiben nem lehetséges ennyi időn belül a kijavítást illetve kicserélést elvégezni, akkor technológiailag ésszerű határidőt kell megadni. Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására a szavatossági igénye rendezéséig.

11.3. Vis Maior

Amennyiben a teljesítés/szolgáltatás a Felek hibáján kívül eső okból (természeti katasztrófa, tűz, áradás, bombariadó, sztrájk, stb…) lehetetlenül el, úgy a felmerült költségeket a Felek 50-50 %-ban osztják meg egymás közt. Szabadtéren történő szkennelés időjárási viszonyok kedvezőtlen alakulása miatti meghiúsulása nem számít a Szolgáltató 11.2 pontban részletezett szerződésszegésnek, az vis maior esetnek tekintendő. A felmerült költségeket a Felek ebben az esetben egyenlő arányban viselik.

12. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI MÓDOK

Megrendelő köteles a megrendelt termék/szolgáltatás átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben – készpénzben vagy hagyományos banki átutalás útján a Szolgáltatónak a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlaszámára megfizetni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) IX. Fejezet 6:155. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint „… a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt értéke” valamint köteles a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank, a késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. A 10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szolgáltatónak jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 10 %-a. Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

13. JOGSZABÁLYOK

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1999. évi LXXVI szerzői jogról szóló törvény, a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezésről és az információszabadságról törvény, valamint a fel nem sorolt magyar jog rendelkezései az irányadóak.

Elektronikus hirdetésekre vonatkozó hatályos jogi szabályozás [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] miatt van szükség, mely előírja a „hozzájáruló nyilatkozatot tevõ személy” azonosítását.

Az ÁSZF megtekinthető a www.basiliskus3d.hu és a www.minime.hu honlapon, illetve a honlapról letölthető vagy kinyomtatható. Az ÁSZF módosítását a szolgáltató a változás hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal nyilvánosságra hozza, a változásról szóló értesítést honlapján közzéteszi.

14. FELÜGYELETI SZERVEK

Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Budapest XII. Kerületi Járás

Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A.

Fax: +36 1 237 4840

E-mail: vezeto@12kh.bfkh.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 144.

Tel: +36 1 411-0115; Fax: (1) 411-0116

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Postacím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: +36 1488-2131; Fax: +36 1 488-2186

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a további pontokban leírt meghatározásokat. Jelen ÁSZF a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, annak részben vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges, megszegése jogi következményekkel jár. Megrendelő kijelenti, hogy fentiekkel egyetért és elfogadja azokat.

1. .stl formátumú fájl alatt olyan állományt értünk, amely a térbeli test felületét apró közelítő-háromszögekre bontva tárolja.
2. Támogatott formátumok stl, vrml, obj.
3. A lézer- és fotó szkennelés által elérhető felbontás eltérő lehet.
4. Ennél nagyobb tárgyak is nyomtathatóak a modell szétvágásával és illesztő csapok hozzáadásával.
5. E-mailben történő megrendelés esetén az eredeti aláírással ellátott megrendelést postai úton is meg kell küldeni.
6. Kép esetében minimum 10-es betű nagysággal, telt fekete színű (fekete alap esetén fehér színű) betűvel fel kell tüntetni a Szolgáltató nevét, valamint digitális tartalom esetén jól látható módon fel kell tüntetni a Szolgáltató nevét, a készítők között vagy a tartalomban.
7. A nyomtatási méret függ a használt nyomtatótól.