ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jognyilatkozat – adatvédelem

I. A nyilatkozatról

 1. A Printer Farm Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégnév: Printer Farm Kft..(székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11., Cégjegyzékszáma: 13 09 201246) a továbbiakban “domain tulajdonos” tulajdonában és kezelésében lévő http://www.basiliskus.hu oldalra vonatkozó

– szerzői jogokról,
– személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról,
– az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről,
– az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről ezúton tájékoztatja a tisztelt látogatókat és felhasználókat melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

 1. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.
 2. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

II. Copyright – szerzői jogok

 1. Azzal, hogy belép Printer Farm Kft. által fenntartott http://www.basiliskus.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem
 2. A fent felsorolt oldalon található tartalom Printer Farm Kft. továbbiakban “Domain tulajdonos” szellemi tulajdona.
 3. Printer Farm Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 4. Printer Farm Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalak és oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 5. Printer Farm Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
 6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Printer Farm Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 7. Az oldal adatokat átvenni csak az oldalra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
  a) nem módosítja az eredeti információt,
  b) a oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 8. Az I. pontban felsorolt domain nevek szerzői jogi védelmet élveznek, védjegyoltalomban részesülnek, felhasználásuk – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Printer Farm Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
 9. A oldal által felhasznált adatok, fotók, audiovizuális anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
 10. Printer Farm Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

III. Az adatkezelő

 1. Az adatok kezelője: Printer Farm Kft., továbbiakban “Domain tulajdonos”
 2. Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során

a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

b) különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

4. Az adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből –  az adatok körének kifejezett megjelölésével –  elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

6. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

7. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

8. Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat –  kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot –  védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

9. Adatvédelmi Irányelvek

A Printer Farm Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, Printer Farm Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat Printer Farm Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Printer Farm Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Printer Farm Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10. A kezelt adatok

A oldalrendszer oldalainak látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül

a) a látogatás kezdő időpontja
b) a látogató számítógépének IP-címe,
c) a böngésző típusa, ha a látogató számítógépe megadja,
d) az operációs rendszer típusa, ha a látogató számítógépe megadja.

E két utóbbi adat felvétele kizárólag statisztikai célokat szolgál, nem kerül összekapcsolásra a többi rögzített adattal.

e) A oldalrendszer nem használnak cookie-kat, csak egy úgynevezett session ID-t, amely nem tartalmaz személyes adatot, és az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
f) Regisztráció esetén csupán egy felhasználónevet és egy működő e-mail címet kell megadni.
g) A felhasználó a regisztrációt követően önkéntesen megadhatja további személyes adatait is: nevét, becenevét, nemét, weboldalának címét, avatarját. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a számítógép adataival.
h) A oldalon hírlevél rendelhető meg, ehhez csupán a megrendelő e-mail címének megadása szükséges.

11. Az adatkezelés célja

A III.10. pontban megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése, az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál. Az adatokat a rendszer a felhasználó jogosultságainak azonosításához használja.

A többi személyes adatot a felhasználó azért adhatja meg, hogy a fórumhozzászólásainak olvasói minél többet tudjanak meg róla.

A III.10.h) pontban megjelölt adat kezelésének célja a hírlevél kézbesítése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

12. Az adatkezelés időtartama

A 2. a) pontban megjelölt adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

A 2. c) pontban megjelölt adatok kezelése addig tart, amíg azokat a felhasználó személyes adatlapján nem törli.

A hírlevelet megrendelők e-mail címének kezelése a hírlevélről való leiratkozásig történik.

13. Az adatokhoz hozzáférők köre

A III.10. pontban megjelölt adatokhoz a Printer Farm Kft. rendszergazdái férhetnek hozzá. A hírlevél-megrendeléskor megadott e-mail címhez a rendszergazdák és a oldaltulajdonosok férnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

14. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok a 24 órás őrzéssel védett, a Printer Farm Kft. serverhosting partnere által dedikált szerver winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített Linux-alapú tűzfal védi az adatokat.

15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A III.10. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az sales ‘kukac’ basiliskus3d.hu címen kérhető.

A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését a sales ‘kukac’ basiliskus3d.hu címen kell kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

A személyes adatlapon megadott további adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy a felhasználó az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörli.

16. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a oldal üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

IV. A domain tárhelyszolgáltatójának adatai

A 2014.01.01-én hatálybalépett “2001. évi CVIII. törvény Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” 4. §, h) pontjában előírtaknak megfelelően közli a domain tulajdonos a http://www.basiliskus.hu domain tárhelyszolgáltatójának adatait:

Tárhelyszolgáltató: Plex Online Kft. 
Székhely: 1118 Budapest, Ugron G. u. 35.
Levelezési cím: 1118 Budapest, Ugron G. u. 35.
Cg. szám: 01-09-991861
Adószám: 24130493-2-43
Honlapcím: https://plex.hu/
E-mail: info@plex.hu
Telefon: +36 1 445 0167

A domain aktuális DNS bejegyzéseit a www “pont” domain “pont” hu oldalon lehet ellenőrizni.

A domain név tulajdonosának és a tárhelyszolgáltatónak az aktuális cégadatait a www “pont” e-cegjegyzek “pont” hu oldalon lehet megtalálni.

A tárhelyszolgáltató aktuális elérhetőségeit a www “pont” XYZ “pont” eu oldalon lehet megtekinteni.

V. Átemelt tartalom – szerzői jogsértés bejelentése

A Printer Farm Kft. a róla szóló elektronikus tartalmakat (szöveg, hang, fotó, videófelvétel) a forrás megjelölésével jóhiszeműen publikálja az oldalon. Ha szerzői jogsértést észlel az oldalon, akkor kérjük, hogy a magyar szerzői jogi törvény előírása alapján jelezze az sales ‘kukac’ basiliskus3d.hu e-mail címen.

VI. Köszönet és kérés a tartalomfejlesztőknek

Ezúton is köszönjük minden kedves kollégánknak, szakembernek, ügyfelünknek a munkáját, amivel a Printer Farm Kft.-ről szóló híreket, és a 3D nyomtatás, 3D szkennelés, 3D grafikai tervezés és virtuális valóság (augmented reality) témában a szakmai anyagokat összegyűjtötte, rendszerezte, publikálta. Kérünk mindenkit, hogy ha tudomására jut valamilyen további információ, amely nem olvasható az oldalon a Printer Farm Kft. -ről, küldje meg az sales ‘kukac’ basiliskus3d.hu e-mail címre. Köszönjük a segítségét!

Üdvözlettel: Printer Farm Kft. csapata.